26 Mart 2021 CUMAResmî GazeteSayı : 31435
TEBLİĞ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞMADDE 1 – 31/5/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yetkilendirme başvurusu

MADDE 5 – (1) Yatırımcı tarafından, yatırımcı adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için aşağıda yer alan bilgi ve belgelerle Genel Müdürlüğe başvurulur:

  1. a) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi,
  2. b) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,
  3. c) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun ve Türkçe olarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taahhütnamenin aslı (Yurt dışında düzenlenmesi halinde taahhütnamenin, ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olması gerekir).

(3) Yatırımcı için sonradan yapılacak kullanıcı yetkilendirme başvurularında, birinci fıkrada sayılan ve geçerliliği devam eden imza sirküleri tekrar aranmaz.

Değişiklik tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.